Εμμανουήλ Φωκίδης-Emmanuel Fokides
 
   

.: Μαθήματα - Courses 

 

.: Προπτυχιακά μαθήματα - Pre-graduate courses

1. ΥΓ0008 Τεχνολογικές και διδακτικές καινοτομίες με τη χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα - Technological and Didactical Innovations: Virtual Reality

Λογισμικό μαθήματος (περιλαμβάνονται και οι σημειώσεις του μαθήματος) - Course's software (lecture notes in Greek are included)

Προσοχή! Μερικά προγράμματα προστασίας από ιούς εμποδίζουν την αποθήκευση του αρχείου. Μπορείτε να απενεργοποιείστε προσωρινά το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που έχετε ή να μετακινήστε το αρχείο (όταν κατέβει) από το quarantine του προγράμματος προστασίας από ιούς.

Warning! Some antivirus programs block the file's download. You can either disable (temporarily) your antivirus program or move the file (when downloaded) from the antivirus's quarantine to another location.

Βιντεο-μαθήματα (προσοχή μεγάλου μεγέθους αρχεία) - Video-lectures (warning large files)

 

2. ΥΓ0005 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Introduction to Information and Communication Technologies

 

3. ΕΓ0034 Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και πολυμέσα - Virtual learning environments and multimedia

Λογισμικό μαθήματος - Course's software

Βιντεο-μαθήματα (προσοχή μεγάλου μεγέθους αρχεία) - Video-lectures (warning large files)

 

4. ΕΓ0038 Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικών κόσμων για τη διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου - Development of Virtual Worlds for Teaching Subjects in Primary School

 

5. ΕΓ0029 Πληροφορική και εφαρμογές στην εκπαίδευση - ICT Applications in Education

Λογισμικό μαθήματος - Course's software

Σημειώσεις μαθήματος - Lecture notes

 

6. ΕΓ0045 Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα - Educational programming environments

Υλικό διαλέξεων - Lecture notes

Λογισμικό μαθήματος - Course's software

WeDo2 λογισμικό για Windows 8.1 και Windows 7 - WeDo2 software for Windows 8.1 and Windows 7

 

 

.: Μεταπτυχιακά μαθήματα - Post-graduate courses

1. ΥΓ02 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - New Technologies in Education

 

2. ΕΒ13 Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών, Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών - Cutting-edge educational technology: 3D applications, virtual reality and multi-user virtual environments