Εμμανουήλ Φωκίδης
Emmanuel Fokides

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - PUBLISHED WORK

7 Επιμέλειες συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων - 7 Edited volumes and conference proceedings

Καραμούζης, Π., Σοφός, Α., Σκουμιός, Μ., Φωκίδης, Ε., & Οικονομάκου, Μ. (2024). Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 8ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.g59e-rq23

Κατσαδώρος, Γ., & Φωκίδης, Ε. (Επιμ.) (2022). Ψηφιακή Λαογραφία και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού. Αφετηρία και προοπτικές ενός νέου πεδίου. Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.12681/apll.178  

Σοφός, Α., Σκουμιός, Μ., Δάρρα, Μ., Φωκίδης, Ε., & Οικονομάκου, Μ. (Επιμ.) (2022). Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 7ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  https://doi.org/10.26215/heal.uoa.11585 
 
Σοφός, Α., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμιός, Μ., Φωκίδης, Ε., & Οικονομάκου, Μ. (Επιμ.) (2022).  Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 6ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  https://doi.org/10.26215/heal.kpkq-dq67 

Σοφός, Α., Λιαράκου, Γ., Σκουμιός, Μ., & Φωκίδης, Ε. (Επιμ.) (2021).  Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 5ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.d2f8-xz75 

Σοφός, Α., Τσιμπιδάκη, Α., Σκούρτου, Ε., Φωκίδης, Ε., & Καραμούζης, Π. (Επιμ.) (2020). Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Γρηγόρη.

Σοφός, Α., Σκουμιός, Μ., Τσιμπιδάκη, Α., & Φωκίδης, Ε. (Επιμ.) (2020). Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 4ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.bfxw-k823 

12 Κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους - 12 Chapters in international edited volumes

Fokides, Ε., Atsikpasi, P., Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2021). Factors affecting game-based learning experience: The case of serious games. In L. Daniela (Ed.), Smart pedagogy of game-based learning, advances ingame-based learning (pp. 135-155). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76986-4_9

Fokides, E. (2021). Reflecting on the results of the initiative ETiE for using tablets in primary schools. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Handbook or research on modern educational technologies, applicaions, and managment  (pp. 263-284). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3476-2.ch016

Fokides, E., & Chronopoulou, M.- I. (2021). A 3D virtual environment for easing the challenging behaviors of students with ADHD. A comparative case study. In V. Chiou, L. Geunis, O. Holz, N. O. Ertürk, & F. Shelton (Eds.), Voices from the classroom: A celebration of learning (pp. 101-114). Waxmann Verlag.

Fokides, E. (2020). Digital educational games in primary education. Revisiting the results of the research projects of the ETiE initiative. In L. Daniela (Ed.), Epistemological approaches to digital learning in educational contexts (pp. 54-68). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429319501-4

Fokides, E., & Zachristou, D. (2020). Teaching natural sciences to kindergarten students using tablets. Results from a pilot project. In S. Papadakis, & M. Kalogiannakis (Eds.), Mobile learning applications in early childhood education (pp. 40-60). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1486-3.ch003

Chronopoulou, M-. I., & Fokides, E. (2020). Using a 3D simulation for teaching functional skills to students with learning, attentional, behavioral, and emotional disabilities. A case study. In J. Y. Qian (Ed.), Teaching, learning, and leading with computer simulations (pp. 209-233). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0004-0.ch008

Fokides, E., & Kostas, A. (2020). Pre-service teachers and computers: A (still) troubled relationship. In L. A. Tomei, & D. D. Carbonara (Eds.), Handbook of research on diverse teaching strategies for the technology-rich classroom (pp. 15-31). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0238-9.ch002

Fokides, E. (2019). Tablets and Geography. Initial findings from a study in primary school settings. In M. Tsitouridou, J. A. Diniz, &  T. A. Mikropoulos (Eds.), Technology and innovation in learning, teaching, and education (pp. 431-443). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20954-4_32

Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2018). Factors affecting primary school students' learning experiences when using MUVEs. Development and validation of a scale. In J. Y. Qian (Ed.), Integrating multi-user virtual environments in modern classrooms (pp. 185-206). IGI Global.https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3719-9.ch009

Fokides, E. (2017). Three cases of unconventional educational uses of digital storytelling. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of information science and technology (4th ed., pp. 2616-2625). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2255-3.ch228

Fokides, E., Mastrokoukou, A., & Atsikpasi, P. (2017). Teaching basic astronomy concepts to pre-service teachers using 3D virtual environments. In P. Tripathi, & S. Mukerji (Eds.), Handbook research on technology-centric strategies for higher education administration (pp. 175-194). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2548-6.ch011

Fokides, E., & Tsolakidis, C. (2010). A pilot project to teach road safety using desktop virtual reality. In S. Mukerji (Ed.), Cases on technology enhanced learning through collaborative opportunities (pp. 111-130). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-61520-751-0.ch007

14 Κεφάλαια σε Ελληνικούς συλλογικούς τόμους - 14 Chapters in Greek edited volumes

Καϊμάρα, Π., & Φωκίδης, Ε. (2024). Ισότιμη εκπαίδευση και ψηφιακός μετασχηματισμός: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στο Μ. Κουρουτσίδου, Δ. Β. Κατσαρού, & Α. Αργυριάδης (Επιμ.), Ένταξη και εκπαίδευση ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σσ. 241-260). Εκδόσεις Gutenberg.   
  
Καϊμάρα, Π., Φωκίδης, Ε., Οικονόμου, Α., & Δεληγιάννης, Ι. (2023). Συνδυάζοντας τη θεατροπαιδαγωγική, τα εμβυθιστικά περιβάλλοντα και τα βιντεοπαιχνίδια στη συνεκπαίδευση μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Στο Μ. Κλαδάκη, & Κ. Μαστροθανάσης (Επιμ.), Αναδυόμενες τεχνολογίες και συγκλίνουσες πρακτικές στο εφαρμοσμένο θέατρο και το εκπαιδευτικό δράμα (σσ. 149-169). Εκδόσεις Gutenberg.  

Χαρτοφύλη, Α., & Φωκίδης, Ε. (2022). Διδάσκοντας τοπική ιστορία, πολιτισμό, παραδόσεις και έθιμα με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από μία μελέτη περίπτωσης στο νησί της Νισύρου. Στο Γ. Κατσαδώρος, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Ψηφιακή Λαογραφία και σύγχρονες μορφές του λαϊκού πολιτισμού. Αφετηρία και προοπτικές ενός νέου πεδίου (σσ. 529-541). Εργαστήριο Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Καϊμάρα, Π., Φωκίδης, Ε., Αλευριάδου, Α., & Οικονόμου, Α. (2021). Στάθμιση ερωτηματολογίου για τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις ανησυχίες των Ελλήνων μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση. Στο Θ. Θάνος, & Λ. Συμεού (Επιμ.), Ανθρώπινα δικαιώματα-ενιαία εκπαίδευση. Κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές & ψυχολογικές προσεγγίσεις (σσ. 302-320). Gutenberg.


Φωκίδης, Ε. (2020). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας βασισμένης στα σφαιρικά βίντεο. Στο Α. Σοφός, Α. Τσιμπιδάκη, Ε. Σκούρτου, Ε. Φωκίδης, & Π. Καραμούζης (Επιμ.), Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση (σσ. 62-74). Εκδόσεις Γρηγόρη.


Ατσικπάση, Π. & Φωκίδης, Ε. (2020). Εικονικά περιβάλλοντα και άτυπη μάθηση: Ένα ερμηνευτικό μοντέλο. Στο Α. Σοφός, Α. Τσιμπιδάκη, Ε. Σκούρτου, Ε. Φωκίδης, & Π. Καραμούζης (Επιμ.), Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση (σσ. 169-184). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Φωκίδης, Ε. (2019). Κινητές συσκευές και μάθηση. Μία κριτική θεώρηση. Στο Α. Σοφός, Π. Καραμούζης, Β. Καζούλλη, Μ. Σκουμιός, & Α. Κώστας (Επιμ.), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών. Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σσ. 41-54). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Παπαδάκης, Δ., & Φωκίδης, Ε. (2019). Διδασκαλία με drones, χαράζοντας μονοπάτια στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής. Στο Α. Σοφός, Π. Καραμούζης, Β. Καζούλλη, Μ. Σκουμιός, & Α. Κώστας (Επιμ.), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών. Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σσ. 119-131). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Τσολακίδης, Κ., & Φωκίδης, Ε. (2018). Η εξέλιξη της τεχνολογίας, νέες απόψεις και δεξιότητες για την εκπαίδευση. Στο Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Π. Καραμούζης, Β. Καζούλλη, & Α. Κώστας (Επιμ.), Εκπαίδευση με χρήση νέων Τεχνολογιών, νέα μέσα-νέα Μάθηση; (σσ. 40-52). Εκδόσεις Γρηγόρη. Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ζαμπούλη, Κ., & Φωκίδης, Ε. (2018). Η σημασία των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Π. Καραμούζης, Β. Καζούλλη, & Α. Κώστας (Επιμ.), Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών: Νέα μέσα-νέα μάθηση; (σσ. 176-188). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Φωκίδης, Ε. (2017). Τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια, σοβαρά παιχνίδια. Στο Α. Σοφός, Ε. Αυγερινός, Π. Καραμούζης, Λ. Χριστοδουλίδου, & Μ. Δάρρα (Επιμ.), Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών: Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 75-91). Εκδόσεις Γρηγόρη.

Φωκίδης, Ε., & Τσολακίδης, Κ. (2013). Η εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση. Στο Α. Σοφός, & Κ. Βρατσάλης (Επιμ.), Παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 185-204). Ίων.

Τσολακίδης, K., & Φωκίδης, E. (2010). Τα ολιγοθέσια και δυσπρόσιτα σχολεία στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμ.), Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής (σσ. 162-179). Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Τσολακίδης, Κ., Φωκίδης, Ε. & Βρατσάλης, Κ. (2005). Η στάση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Στο Κ. Βρατσάλης (Επιμ.), Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία. Νήσος.

56 Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - 56 Papers in international journals

Fokides, E., & Lagopati, G. (2024). The utilization of 3D printers by elementary aged learners: A scoping review. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 23, 6, 1-37. https://doi.org/10.28945/5288   

Fokides, E., & Antonopoulos, P. (2024). Development and testing of a model for explaining learning and learning-related factors in immersive virtual reality. Computers & Education: X Reality, 4, 100048. https://doi.org/10.1016/j.cexr.2023.100048

Fokides, E. (2023). The educational uses of 360o videos and low-cost HMDs. Reflecting on the results of seven projects. Technology, Knowledge and Learning, 2023, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10758-023-09666-6   

Fokides,E., & Samioti, A. (2023). Teaching the seasons of the year to kindergarten students using desktop virtual reality. A comparative study. Qeios, 2023,1-27. https://doi.org/10.32388/IBDUBX


Fokides, E. (2023). Development and testing of a scale for examining factors affecting the learning experience in the Metaverse. Computers & Education: X Reality, 2, 100025. https://doi.org/10.1016/j.cexr.2023.100025  

Fokides, E., & Kilintari, E. (2023). Examining the educational value of 3D LED fan displays. Results of a project. Education and Information Technologies, 28, 11101-11116. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11652-5

Fokides, E., & Bampoukli, I.-A. (2022). Are hologram‑like pyramid projections of an educational value? Results of a project in primary school settings. Journal of Computers in Education 2022, 1-21. https://doi.org/10.1007/s40692-022-00255-7
  

Fokides, E., & Kapetangiorgi, D.- M. (2022). The use of computers by Greek educators. Did the COVID-19 pandemic change anything? Journal of Information Technology Education: Research, 21, 217-244. https://doi.org/10.28945/4975


Fokides, E., & Alatzas, K. (2022). Using digitally enhanced tangible materials for teaching fractions: Results of a project. Technology, Knowledge and Learning, 28, 1589-1613. https://doi.org/10.1007/s10758-022-09605-x
  

Kaimara, P., Fokides, E., Oikonomou, A., & Deliyannis, I. (2022). Pre-service teachers’ views about the use of digital educational games for collaborative learning. Education and Information Technologies, 27(4), 5397-5416. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10820-9


Mourtou, S., & Fokides, E. (2022). Evaluating 360o video's learning effectiveness and experiences: Results of a comparative study. International Journal of Smart Education and Urban Society, 13(1), 1-20. https://doi.org/10.4018/IJSEUS.297066   

Atsikpasi, P., & Fokides, E. (2022). A scoping review of the educational uses of 6DoF HMDs. Virtual Reality, 26(1) , 205-222. https://doi.org/10.1007/s10055-021-00556-9

Fokides, E., Atsikpasi, P., & Arvaniti, P. A. (2021). Lessons learned from a project examining the learning outcomes and experiences in 360o videos. Journal of Educational Studies and Multidisciplinary Approaches, 1(1), 47-66. https://doi.org/10.51383/jesma.2021.8


Fokides, E. (2021). My avatar and I. A study on avatars, personality traits, self-attributes, and their perceived importance. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12(1), 359-373. https://doi.org/10.1007/s12652-020-01977-1

Kaimara, P., Deliyannis, I., Oikonomou, A. C., & Fokides, E. (2021).  Waking up in the morning (WUIM): A smart learning environment for students with learning difficulties. Technologies, 9(3), 50. https://doi.org/10.3390/technologies9030050

Kaimara, P., Fokides, E., Oikonomou, A. C., & Deliyannis, I. (2021). Potential barriers regarding Game-based Learning in the classroom: Pre-service teachers' views. Technology Knowledge and Learning, 26(4) , 825-844. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09512-7

Kaimara, P., Deliyannis, I., Oikonomou, A., Fokides, E.,& Miliotis, G. (2021). An innovative transmedia-based game development method for inclusive education. Digital Culture & Education, 13(2),129-162.

Kaimara, P., Oikonomou, A. C., Deliyannis, I., Papadopoulou, A., Miliotis, G.,  Fokides, E., & Floros, A. (2021).  Waking-up in the morning (WUIM): A transmedia project for daily living skills training. Technology and Disability, 33(2), 137-161. https://doi.org/10.3233/TAD-200326

Fokides, E., & Arvaniti, P. A. (2020). Evaluating the effectiveness of 360o videos when teaching primary school subjects related to environmental education. Journal of Pedagogical Research, 4(3), 203-222. https://doi.org/10.33902/JPR.2020063461

Fokides, E, & Kefalinou, M. (2020). Examining the impact of spherical videos in teaching endangered species/environmental education to primary school students. Journal of Information Technology Education: Research, 19, 427-450. https://doi.org/10.28945/4612

Fokides, E., Atsikpasi, P., & Karageorgou, D. (2020). Tablets, plants, and primary school students. A study. Technology, Knowledge, and Learning, 25(3), 621-649. https://doi.org/10.1007/s10758-020-09445-7

Fokides, E., & Papoutsi, A. (2020). Using Makey-Makey for teaching electricity to primary school students. A pilot study. Education and Information Technologies, 25(2), 1193-1215. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10013-5

Fokides, E., & Chachlaki, F. (2020). 3D multiuser virtual environments and Environmental Education. The virtual island of the Mediterranean monk seal. Technology,  Knowledge, and Learning, 25(1), 1-24. https://doi.org/10.1007/s10758-019-09409-6

Kaimara, P., Fokides, E., Plerou, A., Atsikpasi, P., & Deliyannis, I. (2020). Serious games effect analysis on player’s characteristics. International Journal of Smart Education and Urban Society, 11 (1), 75-91. https://doi.org/10.4018/IJSEUS.2020010106

Fokides, E., Polydorou, E., & Mazarakis, P. (2020). Using spherical videos for teaching history to high school students. International Journal of Smart Education and Urban Society, 11(4), 18-34. https://10.4018/IJSEUS.2020100102

Paraskevaidis, P., & Fokides, E. (2020). Using 360o videos for teaching volleyball skills to primary school students. Open Journal for Information Technology, 3(1), 21-38. https://doi.org/10.32591/coas.ojit.0301.03021p

Fokides, E., Chronopoulou, M-. I., & Kaimara, P. (2019). Comparing videos and a 3D virtual environment for teaching school-related functional skills and behaviors to students with ADHD or developmental dyslexia, displaying challenging behaviors: a case study. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 14, 22. https://doi.org/10.1186/s41039-019-0117-0

Fokides, E., Atsikpasi, P., Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2019). Factors influencing the subjective learning effectiveness of serious games. Journal of Information Technology Education: Research, 18, 437-466. https://doi.org/10.28945/44411

Fokides, E., Atsikpasi, P., Kaimara, P., & Deliyannis, I. (2019). Let players evaluate serious games. Design and validation of the Serious Games Evaluation Scale. International Computer Games Association Journal, 41(3), 116-137. https://doi.org/10.3233/ICG-190111

Chartofili, A., & Fokides, E. (2019). Teaching local history, culture, traditions, and customs using digital games. Preliminary results from a case study in the island of Nisyros. Open Journal for Educational Research 3(2), 81-94. https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0302.04081c

Fokides, E. (2018). Teaching basic programming concepts to young primary school students using tablets: Results of a pilot project. International Journal of Mobile and Blended Learning, 10(1), 34-47. https://doi.org/10.4018/IJMBL.2018010103

Fokides, E. (2018). Digital educational games and Mathematics. Results of a case study in primary school settings. Education and Information Technologies, 23(2), 851-867. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9639-5

Fokides, E. (2018). Tablets in primary schools: Results of a study for teaching the human organ systems. International Journal of Smart Education and Urban Society, 9(3), 1-16. https://doi.org/10.4018/IJSEUS.2018070101

Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2018). Development of a model for explaining the learning outcomes when using 3D virtual environments in informal learning settings. Education and Information Technologies, 25(3), 2265-2287. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9719-1

Fokides, E., & Mastrokoukou, A. (2018). Results from a study for teaching human body systems to primary school students using tablets. Contemporary Educational Technology, 9(2), 154-170. https://doi.org/10.30935/cet.414808

Fokides, E. (2017). Greek pre-service teachers’ intentions to use computers as in-service teachers. Contemporary Educational Technology, 8(1), 56-75. https://doi.org/10.30935/cedtech/6187

Fokides, E. (2017). Pre-service teachers' intentions to use MUVEs as practicioners. A structural equation modeling approach. Journal of Information Technology Education: Research, 16, 47-68. https://doi.org/10.28945/3645

Fokides, E. (2017). Informing students about bullying through the development of digital stories. Results of a project in Greece. The Online Journal of New Horizons in Education, 7(1), 113-122.

Fokides, E. (2017). Tablets, very young primary school students, and basic programming concepts. Asian Journal of Education and e-learning, 5(3), 86-94.

Fokides, E. (2017). Using digital storytelling to inform students about bullying. Results of a pilot program. International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education, 2(1), 27-39. https://doi.org/10.4018/IJBIDE.2017010103

Fokides, E. (2017). Students learning to program by developing games: results of a year-long project in primary school settings. Journal of Information Technology Education: Research, 16, 475-505. https://doi.org/10.28945/3893

Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2017). Redefining the framework for teaching programming to primary school students. Results from three pilot projects. Journal of Education, Society & Behavioural Science, 20(3), 1-11. https://doi.org/10.9734/BJESBS/2017/33520

Fokides, E., & Foka, A. (2017). Computer games and English as a foreign language. Results of a pilot study. Open Journal for Educational Research 1(1), 31-44. https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0101.03031f

Fokides, E., & Sfakianou, M. (2017). Virtual museums in arts education. Results of a pilot project in primary school settings. Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.9734/ARJASS/2017/33601

Fokides, E., & Zampouli, C. (2017). Content and Language Integrated Learning in OpenSimulator Project. Results of a pilot implementation in Greece. Education and Information Technologies, 22(4), 1479-1496. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9503-z

Fokides, E., Papadakis, D., & Kourtis-Kazoulis, V. (2017). To drone or not to drone? Results of a pilot study in primary school settings. Journal of Computers in Education, 4(3), 339-353. https://doi.org/10.1007/s40692-017-0087-4

Fokides, E. (2017). A model for explaining primary school students' learning outcomes when they use multi-user virtual environments. Journal of Computers in Education,  4(3), 225-250. https://doi.org/10.1007/s40692-017-0080-y

Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2017). Tablets in education. Results from the initiative ETiE, for teaching plants to primary school students. Education and Information Technologies,  22(5), 2545-2563. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9560-3

Karamouzis, P., & Fokides, E. (2017). Religious perceptions and the use of technology: Profiling the future teachers of Religious Education. Journal of Religion, Media, and Digital Culture, 6(1), 23-42.

Fokides, E. (2016). Using digital storytelling to help first-grade students' adjustment to school. Contemporary Educational Technology, 7(3), 190-205.

Fokides, E. (2016). Using autobiographical digital storytelling for the integration of a foreign student in the school environment. A case study. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 15, 99-115.

Fokides, E. (2016). Pre-service teachers, computers, and ICT courses: A troubled relationship. International Journal of Information and Communication Technology Education, 12(4), 25-36. https://doi.org/10.4018/IJICTE.2016100103

Mastrokoukou, Α., & Fokides, E. (2015). Development and evaluation of a 3D virtual environment for teaching solar system's facts and concepts.Fokides, E. (2015). Development and evaluation of a 3D virtual environment for teaching solar system's facts and concepts. International Journal of Education and Information Technology, 1(5), 148-154.

Kampylis, P., Fokides, E., & Theodorakopoulou, M. (2011). Toward computer-based learning environments that promote primary students' creative thinking. Hellenic Open Journal of Informatics, 3(1), 1-9.

Fokides, E., & Tsolakidis, C. (2008). Virtual reality in education: A theoretical approach forroad safety training to students.road safety training to students. European Journal of Open, Distance and E-learning, 11 (2).

Zouboula, N., Fokides, E., Tsolakidis, C., & Vratsalis, C. (2008). Virtual reality and museum: An educational application for museum education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 3(1), 89-95. https://doi.org/10.3991/ijet.v3i1.759

31 Άρθρα σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά - 31 Papers in Greek journals

Φωκίδης, Ε. (2022). Μια συγκριτική μελέτη των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τη χρήση βίντεο 360ο. Επιστήμες Αγωγής, 23(3), 189-210.   

Φωκίδης, Ε., & Καϊμάρα. Π. (2022). Οι απόψεις των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Α νοικτή Εκπαίδευση: Το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 18(2), 102-117.

Φωκίδης, Ε., & Καϊμάρα, Π. (2020). Απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 13(1/2), 83-95.

Φωκίδης, Ε., & Σταμουλάκη, Α. (2020). Αξιοποιώντας ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού σε μαθητές του δημοτικού. Νέος Παιδαγωγός Online, 2020(20), 203-212.

Φωκίδης, Ε., & Χυσενάι, Β. (2020). Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την κατανόηση των αλγοριθμικών δομών. Νέος Παιδαγωγός Online, 2020(20), 213-222.

Kaimara, P., Fokides, E., Oikonomou, A., Atsikpasi, P., & Deliyannis, I. (2019). Evaluating 2D and 3D serious games: The significance of student-player characteristics. Dialogoi! Theory & Praxis in Education, 5(1), 36-56. https://doi.org/10.12681/dial.20704

Παπουτσή, Α., & Φωκίδης, Ε. (2019). Χρησιμοποιώντας Makey-Makey για τη διδασκαλία στοιχείων του ηλεκτρισμού σε μαθητές δημοτικού. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση ερευνητικού προγράμματος. Educationext 1(2), 63-79.

Καραμούζης, Π., Φωκίδης, Ε., & Τσιρέβελος, Ν. (2019). Η χρησιμότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών και οι διδάσκοντες. Μια πανελλήνια έρευνα. Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση, 2(1), 61-86. https://doi.org/10.30457/30420195

Αργυρού, Τ., & Φωκίδης, Ε. (2019). Διδάσκοντας τις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση tablets. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), 40-56. https://doi.org/10.12681/jode.18548

Φωκίδης, Ε., & Φωκά, Α. (2018). Ψηφιακά παιχνίδια και Αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Επιστήμες Αγωγής, 19(1), 117-136.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2018). Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μαθησιακή εμπειρία σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα σε συνθήκες άτυπης μάθησης. Διαμόρφωση και επικύρωση κλίμακας. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 6(2), 118-136.

Καραγεώργου, Δ., & Φωκίδης, Ε. (2018) Διδασκαλία στοιχείων για τα φυτά σε μαθητές του δημοτικού σχολείου με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. e-Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας, 13(4), 39-45.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2017). Εντοπίζοντας εκπαιδευτικά πλαίσια για τη σχέση παιδιών, οικογένειας και ηλεκτρονικών παιχνιδιώνΘεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 20/2017, 29-42.

Παπαδάκης, Δ., Φωκίδης, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., & Δάρρα, Μ. (2017). Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 18-31https://doi.org/10.12681/hjre.11465

Σφακιανού, Μ., & Φωκίδης, Ε. (2017). Διδασκαλία στοιχείων ιστορίας της τέχνης σε μαθητές του δημοτικού με τη χρήση εικονικών μουσείων. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 19/2017, 35-52.

Φωκίδης, Ε. (2017). Διερευνώντας τις πρώιμες απόψεις των φοιτητών για τις εκπαιδευτικές χρήσεις των τρισδιάστατων περιβαλλόντων πολλών χρηστών. e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, 12(1), 59-75.

Φωκίδης, Ε. (2017). Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα και άτυπη μάθηση. Προς ένα μοντέλο ερμηνείας των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 3(9), 32-48.

Φωκίδης, Ε., & Τανανάκης, Ι. (2017). Διδασκαλία βασικών στοιχείων προγραμματισμού σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση ταμπλετών. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Επιστήμες Αγωγής, 18(1), 153-172.

Φωκίδης, Ε., & Φωνιαδάκη, Ι. (2017). Tablets, Επαυξημένη Πραγματικότητα και Γεωγραφία στο δημοτικό σχολείο. e-Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας, 1 2(3), 7-23.

Μαστροκούκου, Α., & Φωκίδης, Ε. (2017). Τα tablets στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε μαθητές δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 161-178. https://doi.org/10.12681/hjre.13811

Φωκίδης, Ε., & Μακαρούνα, Φ. (2017). Αποτελέσματα από τη χρήση tablets για τη διδασκαλία του πεπτικού συστήματος σε μαθητές δημοτικού. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(2), 37-52.

Φωκίδης, Ε., & Παχίδης, Γ. (2017). Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μαθηματικά και μαθητές του δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13(2), 77-96. https://doi.org/10.12681/jode.14061

Ατσικπάση, Π​., & Φωκίδης, Ε. (2016). Επαυξημένη πραγματικότητα, ταμπλέτες και εκπαίδευση. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία στοιχείων των φυτών σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 2(5), 46-60.

Ζαμπούλη, Κ., & Φωκίδης, Ε. (2016). Σχεδιασμός και μερική υλοποίηση του προγράμματος CLILiOP. Αποτελέσματα από το πρώτο στάδιο εφαρμογής του. e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας11(2), 73-87.

Φωκίδης, Ε., & Ατσικπάση, Π. (2016). Η εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα από την πιλοτική διδασκαλία στοιχείων της εξερεύνησης του διαστήματος σε μαθητές Γυμνασίου. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 2(3), 77-91.

Φωκίδης, Ε., & Λιάνου, Π. (2016). Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής για τη διδασκαλία στοιχείων Αστρονομίας σε μαθητές της Στ΄ δημοτικού. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 9-10, 90-101.

Φωκίδης, Ε., & Μπούκλα, Κ. (2016). Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα σε μαθητές της Στ΄ τάξης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 90-103. https://doi.org/10.12681/hjre.10208

Φωκίδης, Ε., & Ξανθοπούλου, Ε. (2016). Κατασκευή και αξιολόγηση τρισδιάστατου παιχνιδιού για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Α' τάξη δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Εκπαιδευτικός κύκλος4(3), 138-154.

Χατζηγρηγορίου, Μ., & Φωκίδης, Ε. (2016). Κατασκευή ψηφιακών παιχνιδιών για την ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε παιδιά. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα σε μαθητές της Στ΄ τάξης. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 2(5), 27-44.

Τσολακίδης, Κ., & Φωκίδης, Ε. (2004). Η Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Ένας πρώτος προβληματισμός. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 135, 68-81.

Φωκίδης, Ε., & Τσολακίδης, Κ. (2004). Η Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Οι δυνατότητες του μέσου. Σύγχρονη Εκπαίδευση136, 68-84.

20 Άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων - 20 Papers in international conference proceedings 

Fokides, E., & Chronopoulou, M.- I. (2020). A 3D virtual environment for easing the challenging behaviors of students with ADHD. A comparative case study. In V. Chiou, L. Geunis, O. Holz, N. O. Ertürk, & F. Shelton (Eds.), Conference Booklet of the 2nd International Conference on International Perspectives in Education, IPIE2020 (pp. 17-18). IPIE.

Kaimara, P., Miliotis, G., Deliyannis, I., Fokides, E., Oikonomou, A. C., Papadopoulou, A., & Floros, A. (2019).  Waking-up in the morning: A gamified simulation in the context of learning activities of daily living. Proceedings of 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Technology and Disability, 31(2019), s1, 197-198.

Fokides, E., Kaimara, P., Deliyannis, I., & Atsikpasi, P. (2018). Development of a scale for measuring the learning experience in serious games. Preliminary results. In M. Panagopoulos, A. Papadopoulou, & A. Giannakopoulos (Eds.), Proceedings of the Digital Culture & Audiovisual Challenges: Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology (DCAC 2018) (pp. 181-186). CEUR.

Sfakianou, M., & Fokides, E. (2018). Teaching modern sculpture to primary school students: Implementation and evaluation of an intervention using virtual museums. In I. M. Katsillis (Ed.), Proceedings of the International Conference on Educational Research, Confronting Contemporary Educational Challenges through Research (pp. 462-469). University of Patras.

Valasiadis, E., Katsadoros, G., Kakampoura, R., & Fokides, E. (2017). Project "Topognosia": Strengthening local identity through digital games in education. Proceedings of the International Conference on Information, Communication Technologies in Education, ICICTE 2017, 260-270. ICICTE.

Fokides, E., & Atsikpasi, P. (2017). Redefining the framework for teaching programming to primary school students. Results from three pilot projects. Proceedings of the International Conference on Information, Communication Technologies in Education, ICICTE 2017, 185-194ICICTE.

Mastrokoukou, A., & Fokides, E. (2015). Development and evaluation of a 3d virtual environment for teaching solar system's concepts. In D. M. Kakana, & P. Manoli (Eds.), Proceedings of the 3rd International Symposium New Issues on Teacher Education (pp. 176-184). University of Thessaly.

Zouboula, N., Fokides, E., & Tsolakidis, C. (2008). Educational uses of virtual reality: Constructing a VR museum. Proceedings of the 11th International Conference on Interactive Computer Aided Learning. Kassel University Press.

Kampylis, P., Fokides, E., & Theodorakopoulou, M. (2007). Towards effective computer-related learning environments for primary school students’ creative thinking development. Proceedings of the BCS International Conference-INSPIRE XII-Improving Quality in Computing Education , 47-62. BCS.

Tsolakidis, C., & Fokides, Ε. (2007). Looking at and through technology. Proceedings of the 4th Educational Symposium: Designing the school of Tomorrow.

Fokides, E., & Tsolakidis, C. (2003). A theoretical and a technical framework for the development of virtual reality educational applications. Proceedings of the 6th International Workshop on Interactive Computer Aided Learning. Kassel University Press.

Tsolakidis, C., Fokiali,P., & Fokides,P., & Fokides, Ε. (2003). Videoconferencingas an educational tool. Research in the University of the Aegean.as an educational tool. Research in the University of the Aegean. Proceedings of the HERCMA 2003, The 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications.

Tsolakidis, C., & Fokides, Ε. (2003). Attitudes of school teachers towards the Information and Communication Technologies. Proceedings of the 6th International Workshop on Interactive Computer Aided Learning. Kassel University Press.

Tsolakidis,C.,C., Fokides, Ε., & Fokiali, P. (2003). Distance education: Models and application: Synchronous, asynchronous and virtual  reality. Proceedings of the 2nd International International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 44th Conference on Virtual University, 337-343.

Tsolakidis, C., Fokides, Ε., Fokiali, P., Saridou, C., Orfanakis, M., & Sotiriou, S. (2003). Improving the quality of education in Greece’s multigrade schools: The role of information and communication technologies. Proceedings of the 12th  EDEN Annual Conference: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance, and e-Learning, 271-278. EDEN.

Tsolakidis, C., Fokides, E., Fokiali, P., Saridou, C., Orfanakis, M., Sotiriou, S., . . . Greig, L. (2003). The MUSE project: Multigrade teachers’ training. Improving the quality of multigrade education. Proceedings of the 12th EDEN Annual Conference: The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance, and e-Learning, 334-341. EDEN.
 
Tsolakidis, C., Fokides, Ε., Fokiali, P., Sotiriou, S., & Orfanakis, M. (2003). The Multigrade School Education Project: Distance training of teachers in remote rural schools. Proceedings of the Online EDUCA Berlin 2003.

Tsolakidis, C., & Fokides, Ε. (2002). Distance education: Synchronous and asynchronous methods. A comparative presentation and analysis. Proceedings of the 5th International Workshop on Interactive Computer Aided Learning. Kassel University Press.

Tsolakidis, C., & Fokides, E. (2001). Information and Communication Technologies as a tool for improving teaching in multigrade schools. Proceedings of the EDEN 10th Anniversary Conference: Learning Without Limits Developing the Next Generation of Education, 160-165. EDEN.

Tsolakidis, C., Poupaki, I., Fokides, Ε., Spyropoulos, K., & Touratzidis, L. (2001). Implementing educational school networks in Aegean islands. Development and motivations of "SXEDIA" & "Telemachoes". Proceedings of the TELEMATICA-2001 International Conference on Telematics and Web-Based Education.

55 Άρθρα σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων - 55 Papers in Greek conference proceedings

Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2024). Εξέταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των παραγόντων που τα επηρεάζουν σε περιβάλλον εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας. Μία προκαταρτική συγκριτική μελέτη. Στο Ι. Καζανίδης, & Α. Τσινάκος, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σσ. 281-288). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος & ΕΤΠΕ.

Ξαγά, Χ., & Φωκίδης, Ε. (2024). Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και διδασκαλία των μοτίβων. Αποτελέσματα από συγκριτική μελέτη. Στο Ι. Καζανίδης, & Α. Τσινάκος, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σσ. 154-162). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος & ΕΤΠΕ.

Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2024). Διαδικασία επιλογής αρχαίων ελληνικών εφευρέσεων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας. Στο Π. Καραμούζης, Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 8ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων (σσ. 111-124). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.xmhc-7057

Μαγκαφά, Ζ., & Φωκίδης, Ε. (2023). 3D pens, στερεομετρία και μαθητές δημοτικού. Αποτελέσματα από προκαταρτική μελέτη.  Στο Γ. Κουτρομάνος, Π. Τσιωτάκης, & Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι" (σσ. 32-34). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & ΕΤΠΕ.

Καπετανγιώργη, Δ. -Μ., & Φωκίδης, Ε. (2022). Επηρέασε η πανδημία τις απόψεις, στάσεις, προθέσεις και τη χρήση των υπολογιστών των δασκάλων; Στο Χ. Θ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, & Σ. Αρμακόλας (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" (σσ. 391-404). ΕΗΥΕΤ & ΕΤΠΕ.     

Μπαμπουκλή, Ι., & Φωκίδης, Ε. (2022). Εξετάζοντας την εκπαιδευτική αξία της συσκευής προβολής ψευδο-ολογραμμάτων με τη μορφή πυραμίδας. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Στο Χ. Θ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, & Σ. Αρμακόλας (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" (σσ. 601-614). ΕΗΥΕΤ & ΕΤΠΕ.

Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2022). Ανασκόπηση πεδίου της χρήσης της πλήρως εμβυθισμένης εικονικής πραγματικότητας στη μουσειακή εκπαίδευση και στην εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά. Στο Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός, Μ. Δάρρα, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 7ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων (σσ. 135-149). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.mbxg-cq04
  

Κεφαλάκης, Π., & Φωκίδης, Ε. (2022). Μια πρωτότυπη εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης οικοσυστήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά και προτάσεις για την αξιολόγησή της. Στο Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός, Μ. Δάρρα, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 7ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων (σσ. 150-172). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.26215/heal.2m3n-5395


Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2022). Δημιουργία λογισμικού Επιτραπέζιας Εικονικής Πραγματικότητας για τη διδασκαλία στοιχείων της Αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας. Στο Α. Σοφός, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. Σκουμιός, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 6ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 99-113). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Κεφαλάκης, Π., & Φωκίδης, Ε. (2022). Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο Α. Σοφός, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. Σκουμιός, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 6ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 147-170). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2022). Προς ένα μοντέλο προσδιορισμού της Πλήρως Εμβυθισμένης Ψηφιακής Μαθησιακής Εμπειρίας. Στο Α. Σοφός, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. Σκουμιός, Ε. Φωκίδης, & Μ. Οικονομάκου (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 6ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 114-136). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Βασικά χαρακτηριστικά της Εικονικής Πραγματικότητας και η σχέση τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Α. Σοφ​ός, Α Κώστας, Γ. Φούζας, & Β. ​Παράσχου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου: Η Απότομη Μετάβαση της Εκπαιδευτικής μας Πραγματικότητας σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα, Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις (σσ. 617-625). Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.12681/online-edu.3274


Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Δημιουργία εφαρμογής πλήρους εμβυθισμένης εικονικής πραγματικότητας για τη διδασκαλία στοιχείων της Αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας. Στο Α. Σοφός, Α Κώστας, Γ. Φούζας, & Β. Παράσχου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Συνεδρίου: Η Απότομη Μετάβαση της Εκπαιδευτικής μας Πραγματικότητας σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα, Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις (σσ. 607-616). Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://doi.org/10.12681/online-edu.3273

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Εμβύθιση, παρουσία και αλληλεπίδραση. Πώς επηρεάζουν τη μάθηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας; Στο Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Μ. Σκουμιός, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 5ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 179-195). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   

Αντωνόπουλος, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Λογισμικό πλήρους εμβυθισμένης εικονικής πραγματικότητας για τη μουσειακή εκπαίδευση στην Αρχαία Ελληνική τεχνολογία. Στο Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Μ. Σκουμιός, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 5ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 23-38). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   

Κεφαλάκης, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις για τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά και κριτήρια μιας νέας ανασκόπησης. Στο Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Μ. Σκουμιός, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 5ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 117-131). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αρβανίτη, Π. Α., & Φωκίδης, Ε. (2021). Τα βίντεο 360ο στη διδασκαλία θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Στο Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.), Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σσ. 233-240). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΕΤΠΕ.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2021). Ανασκόπηση πεδίου της εκπαιδευτικής χρήσης των γυαλιών εικονικής πραγματικότητας έξι βαθμών ελευθερίας. Στο Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.), Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σσ. 225-232). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΕΤΠΕ.

Ατσικπάση,Π., & Φωκίδης, Ε. (2020). Εικονική Πραγματικότητα και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 36). Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Εργαστήριο Δημιουργικότητας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2019). Μια εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης. Στο Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός, Α. Τσιμπιδάκη, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 4ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 91-103). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κεφαλάκης, Π., & Φωκίδης, Ε. (2019). Εκπαιδευτικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα πολλών χρηστών προσομοίωσης οικολογικών συστημάτων. Το παρόν και το μέλλον. Στο Α. Σοφός, Μ. Σκουμιός, Α. Τσιμπιδάκη, & Ε. Φωκίδης (Επιμ.), Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο, Πρακτικά 4ης Ημερίδας Υποψήφιων Διδακτόρων (σσ. 104-122). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε. (2019). Μαθητές, εκπαιδευτικοί και τεχνολογία. Πρακτικά  Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 52-63. Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε. (2019). Κινητές συσκευές και εκπαίδευση. Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει; Πρακτικά  Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 483-491. Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε., & Νούλα, Α. (2019). Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας σε μαθητές του δημοτικού. Π ρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη" , 81-91. e-Diktyo.

Νάκκα, Ε., & Φωκίδης, Ε. (2019). Tablets και διδασκαλία στοιχείων ταξινόμησης των ζώων. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα. Στο Γ. Κουτρομάνος, & Λ. Γαλάνη (Επιμ.), Πρακτικά  6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (σσ. 381-392). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & ΕΤΠΕ.

Ατσικπάση, Π., Φωκίδης, Ε., Δεληγιάννης, Ι., & Καϊμάρα, Π. (2019). Τι έχουν να πουν οι χρήστες για τα σοβαρά παιχνίδια; Στο Γ. Κουτρομάνος, & Λ. Γαλάνη (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (σσ. 639-650). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & ΕΤΠΕ.

Καϊμάρα, Π., & Φωκίδης, Ε. (2019). Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 41). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Στεργίου, Β., & Φωκίδης, Ε. (2019). Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Π ρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 474-482. Νέος Παιδαγωγός.

Ατσικπάση, Π., & Φωκίδης, Ε. (2018). Επισκόπηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών. Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 523-532. Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε. (2018). Αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Τρία έτη εμπειρικών ερευνών της πρωτοβουλίας ETiE. Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 82-92. Νέος Παιδαγωγός.

Δουδωνή, Α., & Φωκίδης, Ε. (2018). Αξιοποιώντας τις ψηφιακές ιστορίες στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές της Α' τάξης του δημοτικού. Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 823-833. Νέος Παιδαγωγός.

Καϊμάρα, Π., Δεληγιάννης, Ι., Παπαδοπούλου, Α., Οικονόμου, Α., & Φωκίδης, Ε. (2018). Smart Education: Τα ψηφιακά παιχνίδια ως κίνητρο για μάθηση. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, 385-391. Εκπαιδευτικός Κύκλος.

Καραμάνος, Α., & Φωκίδης, Ε. (2018). Διδασκαλία της περιμέτρου και του εμβαδού σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού με τη χρήση tablets. Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Διαφορετικές Χρήσεις, Διασταυρούμενες Πορείες Μάθησης" (σσ. 247-256). Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε., & Κομιζόγλου, Α. (2018). Εικονική πραγματικότητα και περιβαλλοντική αγωγή. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Στ' τάξης δημοτικού. Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Διαφορετικές Χρήσεις, Διασταυρούμενες Πορείες Μάθησης" (σσ. 479-489). Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε., Ατσικπάση, Π., Καϊμάρα, Π., & Δεληγιάννης, Ι. (2018). Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μία κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών παρεμβάσεων της πρωτοβουλίας ETiE. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου & Διεθνούς Συνεδρίου "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευσση", 105-112. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Παπαδάκης, Δ., Φωκίδης, Ε., & Σφακιανού, Μ. (2018). Το ταξίδι της ελπίδας: σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, που εξυπηρετεί τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, "Δημοκρατία, Δικαιώματα και Ανισότητες στην Εποχή της Κρίσης. Προκλήσεις στον Χώρο της Έρευνας και της Εκπαίδευσης", τόμος Β΄, 233-243. Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Βαλασιάδης, Ε., Κατσαδώρος, Γ., Κακάμπουρα, Ρ., & Φωκίδης, Ε. (2017). Λαϊκός πολιτισμός και ψηφιακό παιχνίδι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 1026-1033Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε. (2017). Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού στο δημοτικό σχολείο. Τα συμπεράσματα από δύο ερευνητικές προσπάθειες. Πρακτικά Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του Σήμερα, 539-547Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε., Χαχλάκη, Ε., & Λιαράκου, Γ. (2017). Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, 492-503. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Φωκίδης, Ε., & Ρουφάνη, Μ. (2017). Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων για τη χρήση εργαλείων της Πληροφορικής ως υπηρετούντες δάσκαλοι. Μία προσέγγιση με τη χρήση δομικών μοντέλων εξισώσεων. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕduTopia 2017, 30-46. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε., &  Σαββάτη, Α. (2017). Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕduTopia 2017, 315-329. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε., & Μαλλιά, Ε. (2017). Αποτελέσματα από τη χρήση τρισδιάστατων εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την διδασκαλία ενοτήτων της Μελέτης του Περιβάλλοντος σε μαθητές της Γ΄ τάξης. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕduTopia 2017, 298-314. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ατσικπάση, Π., Νοταρά, Ε., Γράμψας, Λ., Σκούρτου, Ε., & Φωκίδης, Ε. (2016). Οι αναπαραστάσεις των Ρομά στον τοπικό τύπο της Ρόδου. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση & Κοινωνία στην Εποχή της Κρίσης, 397-409Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωκίδης, Ε. (2016). Φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και πληροφορική. Μία προβληματική σχέση. Πρακτικά Συνεδρίου Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε., 2962-2973. Νέος Παιδαγωγός.

Φωκίδης, Ε., Ατσικπάση, Π., & Ζαμπούλη, Κ. (2016). Αποτελέσματα από τη διδασκαλία στοιχείων εξερεύνησης του διαστήματος σε μαθητές γυμνασίων με τη χρήση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας. Πρακτικά Συνεδρίου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Φωκίδης, Ε., Μακαρούνα, Φ., & Σαλτίδου, Ε. (2016). Η ψηφιακή αφήγηση στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση & Κοινωνία στην Εποχή της Κρίσης, 225-242. Gutenberg.

Φωκίδης, Ε., & Σαρρή, Α. (2016). Η ψηφιακή αφήγηση στην ομαλή ένταξη στο σχολείο μαθητών της πρώτης τάξης του δημοτικού. Πρακτικά Συνεδρίου Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε., 486-494. Νέος Παιδαγωγός.

Ορφανάκης, Μ., Σωτηρίου, Σ., Τσολακίδης, Κ., Φωκίδης, Ε., Φώκιαλη, Π., Σαρίδου, Χ., . . . Greig, L. (2003). Το Ευρωπαϊκό σχέδιο MUSE: Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία. Πρακτικά Συνεδρίου 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 712-722e-Diktyo.

Φωκίδης, Ε., & Τσολακίδης, Κ. (2003). Ο ρόλος της Εικονικής Πραγματικότητας στην Κυκλοφορική Αγωγή. Πρακτικά Συμποσίου Κυκλοφοριακή Αγωγή-Τροχαία Ατυχήματα, Ενημέρωση = Πρόληψη. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τσολακίδης, Κ., Σκούρτης, Σ., Καβουκλής, Γ., Αμπαρτζόγλου, Μ., & Φωκίδης, Ε. (2002). Εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού: Θεωρία και πράξη. Πρακτικά Συνεδρίου 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 593-599. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τσολακίδης, Κ., Σκούρτης, Σ., Καβουκλής, Γ., Αμπαρτζόγλου, Μ., & Φωκίδης, Ε. (2001). Από απόσταση εκπαίδευση: Βασικά πειράματα ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό σχολείο. Πρακτικά Συνεδρίου Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, 89-102. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τσολακίδης, Κ., Φωκίδης, Ε., Σκούρτης, Σ., & Χατζόπουλος, Α. (2001). Τηλεκπαίδευση με χρήση τηλεδιάσκεψης: Εφαρμογή και προβληματισμός. Πρακτικά Συνεδρίου 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τσολακίδης, Κ., & Φωκίδης, Ε. (2000). Σχολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου. Πρακτικά Συνεδρίου 2οΠανελλήνιο συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση,Πανελλήνιο συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 617-623. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τσολακίδης, Κ., & Φωκίδης, Ε. (1999). Η τηλεδιάσκεψη ως εργαλείο διδασκαλίας των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου. Πρακτικά Συνεδρίου Νέες Παράμετροι στην Εκπαίδευση: Εκπαίδευση από Απόσταση και Δια Βίου Εκπαίδευση, 56-62. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κεφαλάκης, Ν., & Φωκίδης, Ε. (1998). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο δημοτικό σχολείο: Εμπειρίες από το σχολείο της Κρεμαστής. Πρακτικά Συνεδρίου Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 140-158. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.